< Pomembne objave

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV za člane Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

18.05.2018

Predlogi za člane Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

 

Dne 21.6.2018 poteče mandat Občinski volilni komisiji Občine Bistrica ob Sotli.

Občinska volilna komisija opravlja v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/0883/12 in 68/17)  naslednje naloge:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za mandatno obdobje štirih let.

 Vljudno vas pozivamo, da do18.5.2018na naslov: Občina Bistrica ob Sotli, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,posredujete svoje predloge za člane Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli.

 

Dosedanji člani OVK:

Predsednica: Darja Gabron, stanujoča Bistrica ob Sotli 23, Bistrica ob Sotli

Namestnica predsednice: Suzana Božičnik, Trebče 21, Bistrica ob Sotli

Članica: Mirela Kunst, Srebrnik 6, Bistrica ob Sotli

Namestnica članice: Nina Klavdija Gabron, Hrastje ob Bistrici 25, Bistrica ob Sotli

Članica: Marjanka Kunej, Hrastje ob Bistrici 40, Bistrica ob Sotli

Namestnica članice: Nina Sadovsky Rainer, Bistrica ob Sotli 7a, Bistrica ob Sotli

Članica: Andreja Misja, Zagaj 10, Bistrica ob Sotli.

Namestnik članice: Franc Terner, Trebče 73, Bistrica ob Sotli.

 

Vljudno vas pozivamo, da do 18.5.2018 na naslov: Občina Bistrica ob Sotli, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, posredujete svoje predloge za člane Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli.

 

Lep pozdrav!

     

                                            Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                  PREDSEDNICA

                                                                                                                             Metoda RAINER, l.r.

predlog-soglasje-za-imenovanje-clanov-3