< Pomembne objave

NOVI PREDPISI na področju urejanja prostora in gradnje objektov

06.09.2018

S 1.6.2018 so stopili v veljavo novi predpisi na področju urejanja prostora in gradnje objektov:

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

 

Vsebino naštetih predpisov najdete na spletnem naslovu:

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/

 

 

Novi gradbeni zakon je vsa soglasja, ki se izdajo zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja prekvalificiral v mnenja, s čimer je strokovno odločanje o varovanju javnega interesa v celoti integriral v postopek izdajanja gradbenih dovoljenj. Mnenjedajalec v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je tudi občina in sicer:

-          glede skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine,

-          glede varovalnih pasov občinskih javnih cest,

-          glede minimalne komunalne oskrbe.

 

 

Vlogo za izdajo mnenja je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov. Vsebino predpisa s prilogami najdete na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/pravilnik_o_podrobnejsi_vsebini_dokumentacije_in_obrazcih_povezanih_z_graditvijo_objektov_seznam_prilog/

Obrazec najdete na povezavi: http://www.bistricaobsotli.si/za-obcane/obrazci