< Prireditve in dogodki

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

09.11.2018

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponedeljka 06. do petka 10. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, neuporabljena sredstva za zaščito rastlin, neuporabljena zdravila, odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih kemikalij/snovi, prazne tlačne posode (spreyi), topila, kisline in baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščobe, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila, računalniška oprema ter drugi tovrstni odpadki.

Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu:

 

URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2017

» ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE BREZPLAČNO«

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki? 
Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico. 
Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki.

Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno? 
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list. RS, št. 21/01) določa obvezno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov.
Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov: 
• preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal, 
• zmanjšamo škodljive vplive na okolje,
• preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
• omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo,
• zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.