KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 • Naziv organa: Občina Bistrica ob Sotli
 • Naslov: Bistrica ob Sotli 17
 • Pošta: 3256 Bistrica ob Sotli
 • Tel: 03/ 800 15 00
 • Fax: 03/ 8001515
 • E-pošta: obcina@bistricaobsotli.si
 • Župan: Franjo Debelak    e-pošta: franjo.debelak@bistricaobsotli.si
 • Odgovorna uradna oseba: Franjo Debelak
 • Datum objave kataloga 01. 06. 2011
 • Datum zadnje spremembe kataloga: 29. 01. 2020


SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ


SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

 


SEZNAM SPREJETIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Strateški in programski dokumenti po strokovnih področjih, za katere je pristojna Občina Bistrica ob Sotli, so dosegljivi na posameznih oddelkih, vanje pa je mogoče vpogledati v času uradnih ur. Dokumenti, ki jih sprejema občinski svet, so dostopni na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli v rubriki "Občinski svet". in "Splošni akti občine"

 

SEZNAM UPRAVNIH POSTOPKOV

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na povezavi upravni postopki, ki poleg informacij o upravnih postopkih nudi tudi podatke o taksah, obveznih prilogah in uradnih osebah.  Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih Občine Bistrica ob Sotli v času uradnih ur.SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

1. Evidenca o osnovnih sredstvih
Vpogled v navedene informatizirane zbirke podatkov je mogoč na posameznih oddelkih Občine Bistrice ob Sotli v času uradnih ur. Podatke iz posameznih zbirk podatkov potrebuje občinska uprava za izvrševanje izvirnih in prenesenih pristojnosti. 


DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Bistrice ob Sotli lahko najdete še na spletni strani občine in v javnih razpisih.

OPIS NAČINA DOSTOPNA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne ure:
- Ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure
- Sreda od 8. do 16. ure
- Petek od 8. do 14. ure

Postopek za dostop do informacij javnega značaja: Postopek

 Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja: Zahtevek

 

STROŠKOVNIK IN CENIK
 

V skladu s 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016), lahko organ za posredovanje informacij javnega značaja prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Mejni stroški za ponovno uporabo informacij, se zaračunavajo v skladu s 16., 17., 18. in 25. členom Uredbe.


Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:  jih ni

Upravni postopki

Družbene dejavnosti:
 • Izdaja odločbe o prekopu posmrtnih ostankov
 • Izdaja soglasja o dodatni oprostitvi pri plačilu socialno varstvenih storitev
 • Odločba o podelitvi oz. odvzemu koncesije (zdravstvene dejavnosti kot javne službe na primarni zdravstveni ravni)
 • Odločba o oprostitvi / ali zmanjšanju plačevanje krajevnega samoprispevka
 • Odločba o kritju drobnih osebnih potreb
 • Odločba o kritju prevoznih stroškov
 
Gostinstvo, kmetijstvo, prodaja:
 
 • Potrjevanje urnikov obratovalnih časov za gostinstvo
 • Potrdilo za lastno proizvodnjo
 • Potrdilo o prejemu / neprejemu občinskih sredstev
 • Soglasje za prodajo s potujočo prodajalno
 • Soglasje za prodajo na sejmih in za prodajo na pomičnih stojnicah, ter soglasje za  prodajo s prodajnimi avtomati
 
Lokacijske informacije:
 
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča
 • Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
 
Soglasja za posege v javne površine:
 
 • Soglasje za posege v zemljišče ali javne površine (tudi služnostne pogodbe)
 • Dovoljenje za zasedbo javne površine
 • Pridobitev projektnih pogojev za varovalni pas občinske ceste
 • Pridobitev projektnih rešitev za varovalni pas občinske ceste
 • Dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah
 • Dovoljenje za zaporo občinskih cest
 • Potrdilo o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija
 
Stanovanjske zadeve:
 
 • Pridobitev neprofitnega stanovanja
 • Zamenjava neprofitnega stanovanja ali preselitev iz stanovanja
 • Subvencioniranje najemnin
 • Sklenitev najemnih pogodb
 • Sklenitev aneksa k najemni pogodbi
 • Soglasje za opravljanje dodatne dejavnosti v stanovanju
 
Komunala, gospodarstvo:
 
 • Odločba o odmeri komunalnega prispevka
 • Odločba o komunalni taksi za oglaševanje
 • Sprejem vlog za spremembo podatkov v evidenci zavezancev za plačilo NUSZ
 
Inšpekcijski postopki:
 
 • Kršitve odlaganja komunalnih odpadkov
 • Kršitve odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti
 • Kršitve plakatiranja in obveščanja
 • Posegi na javno dobro in kategorizirane občinske ceste
 • Kršitve oskrbe in uporabe pitne vode, ter odvajanja komunalnih in padavinskih voda
 
Ostalo
 
 • Potrdilo o predkupni pravici
 • Potrdilo o odobritvi pogodbe
 • Izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom