PRENOVA BRATUŠEVE DOMAČIJE - MEDGENERACIJSKI CENTER Z VAROVANIMI STANOVANJI

 

 

Občina Bistrica ob Sotli ima od  leta 2006 v lasti celotno »Bratuševo domačijo«, ki do sedaj ni dobila primerne vsebine. Občinski svet je zaradi potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih sprejel odločitev, da se le ta pridobijo v teh objektih.

Obravnavani objekt Bistrica ob Sotli – hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681) je varovan z Odlokom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 14/12). Stoji na vplivnem območju Bistrica ob Sotli – trško naselje (EŠD 4592), ki ima lastnosti kulturnega spomenika in je varovano z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90). Stanovanjska hiša je del nekdanje Bratuševe domačije, ki jo sestavljata še gospodarsko poslopje, ki nima lastnosti kulturne dediščine, saj je z gradbenimi posegi izgubilo lastnosti dediščine, ter nizki kozolec.

Občina Bistrica ob Sotli z izvedbo projekta rešuje primanjkljaj javnih neprofitnih najemnih stanovanj na območju občine Bistrica ob Sotli. V sklopu izvedbe projekta bo občina pridobila stanovanja v samem centru Bistrice ob Sotli.

Cilj investicije je  s prenovo Bratuševe domačije investirati v zmanjšanje primanjkljaja javnih neprofitnih najemnih stanovanj na območju občine Bistrica ob Sotli. Občina Bistrica ob Sotli ima trenutno uporabnih 7 neprofitnih stanovanj, s predmetno investicijo bo občina pridobila dodatna 4 neprofitna stanovanja.  S tem bo občina zmanjšala primanjkljaj javnih neprofitnih najemnih stanovanj na območju občine Bistrica ob Sotli.

Namen  je z gradnjo stanovanj zagotavljanje javnih neprofitnih najemnih stanovanj na lokaciji, ki bo zagotavljala dostopnost tudi najranljivejšim skupinam (starejši, invalidi, mladi..). S staranjem prebivalstva, se povečujejo potrebe po javnih neprofitnih stanovanjih, prilagojenih za bivanje starejših občanov (z investicijo se pridobijo 3 stanovanja). Prav tako želi občina z dolgoročnimi in sistematičnimi vlaganji v stanovanjsko infrastrukturo namenjeno bivanju mladih družin (z investicijo se pridobi 1 stanovanje), vplivati na ohranjanje poseljenosti območja, ohranjanju enakovrednih možnosti in zagotavljanju pogojev za primerno bivalno okolje mladim družinam.

V finančno konstrukcijo so zajeti sledeči stroški:

gradbena in obrtniška  dela
nadzor
varnostni načrt
požarni načrt
projektna in investicijska dokumentacija dokumentacija
 

 

 

 VIRI FINANCIRANJA

VREDNOST V EUR Z DDV

 Občina Bistrica ob Sotli

lastna sredstva občinskega proračuna

597.471,36

 Ministrstvo za okolje podnebje in okolje

sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost

komponenta 16: stanovanjska politika

335.591,98

 SKUPAJ

933.063,34