PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Izhodišča za pripravo OPP in OPN - objava 22.11.2021

Občina Bistrica ob Sotli prostor ureja na osnovi Dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list RS št. 39/90 in 63/93) in na osnovi Prostorskih ureditvenih pogojev. V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) morajo občine svoje prostorske akte uskladiti z novim zakonom najkasneje do leta 2023. Zato je Občina Bistrica ob Sotli pristopila k pripravi svojega prvega občinskega prostorskega plana (OPP) in občinskega prostorskega načrta (OPN).
Skladno z ZUreP-2 občina pred sprejetjem odločitve o pripravi OPP in OPN pripravi izhodišča za pripravo OPP in OPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:
• namen in potrebo po pripravi OPP in OPN, • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPP in OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti, • potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje (OPN), • okvirne roke za izvedbo priprave OPP in OPN in investicij iz prejšnje alineje.
Potrebe v prostoru so lastne potrebe Občine Bistrica ob Sotli, Regije Posavje, Republike Slovenije in potrebe nosilcev urejanja prostora ter zasebne potrebe.
Skladno s 77. in 110. členom ZUreP-2 na podlagi izhodišč za pripravo OPP in OPN župan sprejme sklep o pripravi OPP in OPN.

Zainteresirani lahko v roku objave, podate morebitne predloge za dopolnitev Izhodišč.

01-izhodisca-opp-opn-bistrica-20211118-cert