Splošni akti občine

Osnovni akti

Statut občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št.  25/13, 74/16, 82/16)

Poslovnik Občinskega sveta občine Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13, 74/16, 82/16)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 81/16)

Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št. 91/01, 10/02 in  23/15)

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št. 114/03, 23/7, 22/08 Iin 60/19)

Drugi akti

Na povezavi je register vseh predpisov Občine Bistrica ob Sotli s spremembammi, dopolnitvami ter popravki, ki so bili sprejeti na Občinskem svetu občine in objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, od  27. 11. 1998 dalje.

V priloženi datoteki se lahko vrši vpogled v celotne vsebine vseh sprejetih in objavljenih predpisov Občine Bistrica ob Sotli: