Kozjanski park

logo kozjanski parkKozjanski regijski park je bil ustanovljen leta 1981 s posebnim zakonom kot Spominski park Trebče. Od leta 1999 pa nosi ime Kozjanski park. Na zavarovanem območju regijskega parka živi okrog deset tisoč prebivalcev. Raznolikost in prepletanje treh naravnih in kulturnih pokrajinskih vzorcev, to je predalpskega gozdnatega sveta, terciarnega gričevja in ravninskega Obsotelja, parku daje posebno razpoznavnost. Značilna kulturna krajina prepletena s številnimi cerkvami, kapelicami, gradovi, hišami in gospodarskimi objekti skriva tudi značilnosti, tipiko, posebnosti in izjemnosti iz sveta nežive in žive narave.
 
Park ima svojega upravljavca, javni zavod, ki ima upravno stavbo v trgu v Podsredi, slikovitem naselbinskem spomeniku.
 
Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega rezervata pod zaščito Unesca. Urejene pešpoti, kolesarske steze, informacijske table, prireditve s prikazi tradicije in sodobnega ustvarjanja vedno bolj povezujejo naravne lepote, kulturno dediščino in domačine Kozjanskega parka.
 

Površina Parka meri 206 km² in je del naslednjih občin: Bistrica ob Sotli (delež v Parku 100 %), Kozje (delež v Parku 89 %), Podčetrtek (delež v Parku 51 %), Brežice (delež v Parku 21 %) in Krško (delež v Parku 2 %). Pokrajini dajeta življenje reki Sotla in Bistrica.
 
Leži na vzhodu Slovenije, kjer sobiva hribovit, gričevnat in ravninski svet. Kozjanski park obsega območje na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje.
 
Del, ki leži v vzhodnem delu Posavskega hribovja je pretežno iz dolomita in apnenca. Najvišji vrhovi segajo od 500 do okoli 800 m (Kunšperška gora, Orlica, Vetrnik, Oslica, Rudnica). Srednjesotelsko in Bizeljsko gričevje sestavljajo peščenjaki, laporji in peski ter obsežno območje litotamnijskih apnencev (Virštanj, Bučka gorca, Trebča gorca in Črešnjevec, Bizeljske in Sromeljske gorice). Obsotelje je ravninsko pretežno iz meljastih, glinenih in prodnih kvartarnih nanosov (Imensko polje, Bučko polje, Bistriško-Kunšperško polje, obsoteljska ravnina južno od Bizeljskega).
 
http://kozjanski-park.si/