Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije na osnovi Habitatne in Ptičje” direktive. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.
 
Območja Natura 2000 določata dve direktivi:
 
  • Ptičja direktiva” (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic, zadnja prečiščena verzija 2009/147/ES) in
  • Habitatna direktiva” (Direktiva sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst).
 
Ptičja direktiva je najstarejši predpis Evropske unije s področja varstva narave. Sprejeta je bila zaradi hitrega zmanjševanja številčnosti populacij ptic, kar je posledica onesnaženja, uničevanja habitatov in prekomernega lova. Države članice morajo za vse vrste ptic iz Dodatka I Ptičje direktive in za vse redno pojavljajoče se selitvene vrste ptic, ki so potrebne varstva, oblikovati posebna območja varstva (Special Protection Area – SPA), imenovana tudi območja Natura 2000. Države članice so na SPA območjih dolžne zagotavljati, da so populacije varovanih vrst ptic v ugodnem stanju.
 
Habitatna direktiva (območja SCI) določa ustrezne načrte upravljanja (po potrebi) ter zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe, preprečevanje slabšanja razmer, preverjanje vseh načrtov ali projektov (tudi če je načrtovan zunaj območja in lahko vpliva na vrste/habitatne tipe v območju), prevlado javnega interesa, izravnalne ukrepe in ugodnosti pri financiranju.
 
Naravo Občine Bistrica ob Sotli označuje izjemno visoka stopnja biotske pestrosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da je 100 % območja občine vključenih v območje Natura 2000.
 
http://www.natura2000.si/index.php?id=4