Medobčinski inšpektorat

SKUPNI PREKRŠKOVNI ORGAN (SPO)
 
Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica 
Cesta krških žrtev 15 
8270 Krško 
 
KONTAKTI IN URADNE URE:
 
Martin Cerjak, vodja SPO
naslov: CKŽ 15, 8270 Krško
T: 07/49 81 380
E: martin.cerjak@krsko.si
 
Tajništvo
T: 07/ 49 81 381
fax: 07/ 49 81 379
E: spo.krsko@krsko.si
 
Gregor Novak, inšpektor
T: 07/49 81 382
gregor.novak@krsko.si
 
Mladen Arnšek, višji nadzornik I
T: 07/ 49 81 382
E: mladen.arnsek@krsko.si
 
Aleš Budna, redar
T: 07/ 49 81 381
E: ales.budna@krsko.si
 
Domen Balon, redar
T: 07/ 49 81 381
 
Jernej Doles, redar
T: 07/ 49 81 381
E: jernej.doles@krsko.si
 
SPLOŠNO O SKUPNEM PREKRŠKOVNEM ORGANU - SPO
 
Z delovanjem je 4. maja 2009 začel Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.
 
Skupni prekrškovni organ, ki so ga z odlokom  ustanovili Občinski sveti petih občin, opravlja upravne in strokovne naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi na tem področju.
 
Nadzor nad spoštovanjem predpisov s strani fizičnih in pravnih oseb bo potekal na področju mirujočega prometa v naseljih, pri parkiranih in zapuščenih vozilih, urejanju in vzdrževanju ulic, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti ter drugih javnih površin. Organ nadzoruje tudi varen in neoviran cestni promet v naseljih, skrbi tudi za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, izvaja nadzor nad čiščenjem javnih površin, nad zimsko službo, obratovanjem gostinskih obratov in še nekaterih ostalih, v odloku, določenih nalog.
 
Inšpekcijsko nadzorstvo, komunalno nadzorstvo in delo občinskih redarjev poteka v skladu z letnim planom, ki ga bodo potrdili župani občin ustanoviteljic ter na podlagi mesečnega in tedenskega razporeda dela za posamično občino, prav tako bo delo potekalo tudi na osnovi prijav in vlog občanov.
 
Sredstva za delo organa zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine. Občina Krško bo tako sredstva zagotavljala v deležu 34,9%, občina Brežice 33%, Občina Sevnica 23%, Občina Radeče 6% in 1,9% Bistrica ob Sotli. Upravičene materialne stroške bo v višini 50% financirala tudi država.
 
Občine ustanoviteljice so sredi leta 2009 Skupni prekrškovni organ preimenovale v Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
 
 
Januar 2010 - Na območju občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je začel delovati medobčinski redar, ki je uspešno opravil predpisano usposabljanje ter pridobil formalne pristojnosti ukrepanja na področju delovanja redarstva.
 
V prvi fazi je bilo delovanje redarja usmerjeno v preventivno akcijo nadzora nepravilnega parkiranja, zlasti v mestnih središčih ter drugih mestnih območjih, kjer nepravilno parkiranje posameznikov povzroča največ težav občanom, v tej fazi je redar kršitelje opozarjal s pisnimi opozorili, v katerih so navedeni prekrški ter višina predpisane globe. V nadaljevanju pa redar opravlja nadzor ter izreka vse ukrepe v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi v zakonodaji, kar pomeni tudi izrekanje glob kršiteljem.
 
Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ pri svojem delovanju sodeluje tudi s Policijo, zlasti pri posredovanju izkušenj Policije na področjih dela, ki so tudi v pristojnosti redarstva (mirujoči promet, javni red in mir), glede na problematiko v posameznih občinah bodo dogovorjene tudi skupne akcije.
 
Občanom svetujemo, da upoštevajo zakonodajo ter prometno signalizacijo ter tako prispevajo v ureditvi razmer, predvsem v mestnih središčih ter se izognejo sankcijam, ki sledijo ugotovljenim prekrškom.
 
AKTI ZA DELOVANJE SPO V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
 
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnicapovezava
 
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica - sprem. in dop. 1povezava
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica:  povezava
 
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnicapovezava