Svetovanje

 

A) ENERGETSKO SVETOVANJE

Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET
Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET nudi občanom brezplačne energetske nasvete o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE). Na ta način pripomore k varovanju okolja, k zmanjšanju stroškov za energijo in prihrankom ter povečanemu zadovoljstvu in ugodju bivanja.

Pot do brezplačnega energetskega nasveta je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor.

Naslov: Bistica ob Sotli 17,3256 Bistrica ob Sotli,
Svetovalka: Simoneta ŽOGAN (Vodja pisarne)

 

Lokacija svetovanja: OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Tel. naročanje: med delavniki od 9.00 do 13.00 ure na telefon 03 800 15 00
Svetovanje: po predhodnem dogovoru, vsako drugo sredo v mesecu od 12. 00 do 14.00 ure v prostorih Občine Bistrica ob Sotli

 

OGREVANJE
 
Cene energentov 
Primerjava alternativ obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračun stroškov   
Priprava tople sanitarne vode 
Izbira ogrevalnega sistema in naprav 
Regulacija ogrevalnih naprav 
Priprava na novo kurilno sezono - članek
Toplotne črpalke
 
ENERGETSKA SANACIJA STAVB ALI ENERGETSKA ZASNOVA NOVOGRADENJ IN SKORAJ-NIČ ENERGIJSKIH HIŠ
 
Toplotna zaščita ovoja stavb (fasada, streha, tla)
Izbira ustreznih oken in zasteklitve
Izbira sistema za prezračevanje stavbe 
Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
Zrakotesnost 
Ali se mi to izplača?
 
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
 
Samooskrba in pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra, (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
Geotermalna energija - toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
Zelene strehe
 
MOBILNOST
 
Električna in druga vozila na alternativne pogone
Varčna vožnja
 
VARČEVANJE ENERGIJE
 
Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
Zmanjševanje energetske revščine
Uporaba deževnice
Primeri dobre prakse TV Ambienti
 
KREDITI EKO SKLADA
 
Kreditiranje okoljskih naložb prebivalstva
Kreditiranje okoljskih naložb gospodarstva
Kreditiranje okoljskih naložb javnega sektorja
 
 
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA
 
Subvencioniranje okoljskih naložb prebivalstva
Subvencioniranje okoljskih naložb gospodarstva
Subvencioniranje okoljskih naložb javnega sektorja
 
 
UPORABNE POVEZAVE EKO SKLADA
 
Hitri izračun kredita Eko sklada za prebivalstvo
Seznam opreme, ki ustreza pogojem javnih pozivov za prebivalstvo.
Preračun ustrezne debeline izolacije tal, strehe in fasade
Pogosta vprašanja Eko skladu
 
Na svetovanje se pripravite
 
  1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, se na svetovanje lahko naročite preko spletne strani ali pa po telefonu. Svetovanje lahko poteka osebno v svetovalni pisarni, preko telefona, elektronske pošte ali audio/video aplikacij Zoom ipd. Ob naročilu v spletni obrazec napišite kakšno vrsto svetovanja želite. 
  2. Za svetovanje pripravite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja predvidoma 30 minut.
  3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije.
  4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
  5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
  6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.
 

 

B) SVETOVALNA PISARNA V OKVIRU PROJEKTA »UČINKOVITO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA ZA OHRANJANJE VODNIH VIROV – VARUJ VODO«

 

Svetovalna pisarna bo delovala od 11. 6. 2018 do 5. 6. 2020 (čas trajanja projekta) in še tri leta po koncu projekta do vsaj 30. 6. 2023.

Okvirno je predvideno, da bo svetovalna pisarna delovala 2 uri/mesec v občini  Bistrica ob Sotli.

 izvajale se bodo naloge ::

-        informiranje in svetovanje prebivalcem razpršene poselitve, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in so ali bodo lastniki individualnih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE,

-        osveščanje uporabnikov (prebivalcev) o učinkovitem obratovanju MKČN, z namenom izboljševanje učinka čiščenja, varovanja okolja in naravnih virov (vodovarstvena območja, vodotoki, vodonosniki, habitati, biodiverziteta,…),

-        predstavitvene delavnice in izobraževanja o učinkovitem upravljanju MKČN do 50 PE (priprava vsebin o problematiki čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju razpršene gradnje in o problematiki ravnanja na vodovarstvenih območjih),

-        prikaz primerov dobrih praks za nadaljnje aplikacije na območju LAS.

 

 

 

clanek-december-2018 soncne-elektrarne-za-samooskrbo