GRADIVO 15. REDNE SEJE, 19.2.2021

VABILO 15. REDNA SEJA Priloga k točki 1: predlog zapisnika 14. redne seje Priloga k točki 2: realizacija sklepov 14. redne sejesej Priloga k točki 3: Osnutek sklepa-pokrajine Priloga k točki 5: Predlog sklepa proračun v 2. obravnavi Priloga k točki 5: odlok o proračunu 2021-2-obravnava Priloga k točki 5: predlog proračuna I splošni del-prihodki-2021 Priloga k točki 5: predlog-proračuna I - splošni del odhodki 2021 Priloga k točki 5: Predlog proračuna-II-posebni del-odhodki 2021 Priloga k točki 5: III-načrt razvojnih programov 2021-2024 Priloga k točki 5: odhodki po funkcionalni klasifikaciji Priloga k točki 5: obrazložitve proračuna za leto 2021-2. obravnava Priloga k točki 5: izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v letu 2021 Priloga k točki 5: Kadrovski načrt 2021 Priloga k točki 5: Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2021 Priloga k točki 5:Program kulture 2021 Priloga k točki 5:Letni program športa 2021 Priloga k točki 6: Obrazložitev odlokov 2.obravnava Priloga k točki 6: Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo 2.obravnava Priloga k točki 7: Predlog odloka o odvajanju in čiščenju 2. obravnava Priloga k točki 8: Predlog odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov 2.obravnava Priloga k točki 9: Pravilnik o tarifnem sistemu odpadki Priloga k točki 10: Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi Priloga k točki 12:Potrditev ocene izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2020