Upravni postopki

Družbene dejavnosti:
 • Izdaja odločbe o prekopu posmrtnih ostankov
 • Izdaja soglasja o dodatni oprostitvi pri plačilu socialno varstvenih storitev
 • Odločba o podelitvi oz. odvzemu koncesije (zdravstvene dejavnosti kot javne službe na primarni zdravstveni ravni)
 • Odločba o oprostitvi / ali zmanjšanju plačevanje krajevnega samoprispevka
 • Odločba o kritju drobnih osebnih potreb
 • Odločba o kritju prevoznih stroškov
 
Gostinstvo, kmetijstvo, prodaja:
 
 • Potrjevanje urnikov obratovalnih časov za gostinstvo
 • Potrdilo za lastno proizvodnjo
 • Potrdilo o prejemu / neprejemu občinskih sredstev
 • Soglasje za prodajo s potujočo prodajalno
 • Soglasje za prodajo na sejmih in za prodajo na pomičnih stojnicah, ter soglasje za  prodajo s prodajnimi avtomati
 
Lokacijske informacije:
 
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča
 • Lokacijska informacija za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
 
Soglasja za posege v javne površine:
 
 • Soglasje za posege v zemljišče ali javne površine (tudi služnostne pogodbe)
 • Dovoljenje za zasedbo javne površine
 • Pridobitev projektnih pogojev za varovalni pas občinske ceste
 • Pridobitev projektnih rešitev za varovalni pas občinske ceste
 • Dovoljenje za izredni prevoz po občinskih cestah
 • Dovoljenje za zaporo občinskih cest
 • Potrdilo o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija
 
Stanovanjske zadeve:
 
 • Pridobitev neprofitnega stanovanja
 • Zamenjava neprofitnega stanovanja ali preselitev iz stanovanja
 • Subvencioniranje najemnin
 • Sklenitev najemnih pogodb
 • Sklenitev aneksa k najemni pogodbi
 • Soglasje za opravljanje dodatne dejavnosti v stanovanju
 
Komunala, gospodarstvo:
 
 • Odločba o odmeri komunalnega prispevka
 • Odločba o komunalni taksi za oglaševanje
 • Sprejem vlog za spremembo podatkov v evidenci zavezancev za plačilo NUSZ
 
Inšpekcijski postopki:
 
 • Kršitve odlaganja komunalnih odpadkov
 • Kršitve odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti
 • Kršitve plakatiranja in obveščanja
 • Posegi na javno dobro in kategorizirane občinske ceste
 • Kršitve oskrbe in uporabe pitne vode, ter odvajanja komunalnih in padavinskih voda
 
Ostalo
 
 • Potrdilo o predkupni pravici
 • Potrdilo o odobritvi pogodbe
 • Izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom